Adatvédelmi szabályzat

Dr. Skriba Eszter ; V-S Projekt Bt.

Adatkezelő neve:                V-S Projekt Bt., Dr. Skriba Eszter

Adatkezelő elérhetősége: drskribaeszter@drskribaeszter.hu

Adatkezelő képviselője:    Dr. Skriba Eszter

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény) teljes körű betartásával kezeli.

Fogalmak
 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Foglaljorvost Online Kft.
 •  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik, a szakorvosok/egészégügyi intézmények.
 •  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 •  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, enélkül az ellátás nem valósulhat meg;
 • Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
 • „adatbiztonság”: A V-S Projekt Bt. mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Az érintett jogainak gyakorlása Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni. Az érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 3 91-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk arról, hogy  ellátása során az alábbi személyes adatait kezeljük Önről: név, születési idő, hely, anyja neve, lakcím, TAJ-szám, telefonszám, e-mail cím. A V-S Projekt Bt. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas.

Adataikat, név, cím, születési adatok, TAJ, telefonszám, email cím, online bejelentkezés kapcsán (drskribaeszter.hu) szolgáltatják a Kardi-Soft Kft. Dokirex nevű felhőalapú betegnyilvántartó és CRM rendszer igénybevételével. Az online foglalás keretén belül beleegyeznek abba, hogy az adataikat az alábbi módon, egeszségügyi ellátással összefüggően használhassuk. E nélkül a foglalás nem lehetséges. Kardi-Soft Kft. rendelkezik saját Adatvédelmi Szabályzattal és szerződéssel Dr.Skriba Eszterrel kapcsolatban

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Egészségügyi ellátás. Hozzájáruláson és jogi kötelezettségen alapul.

Adatkezelés jogalapja: 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

Érintettek kategóriái: AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐK

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • lakcím
 • születési adatok
 • TAJ szám
 • ellátással összefüggő adatok
 • email cím

A személyes adatok címzettje: NEAK, EESZT, Laborszolgáltatók (Medserv, Synlab, Szt.Rókus Kh.Bakteriológia) Laborszolgáltatók rendelkeznek saját Adatvédelmi Szabályzattal és szerződéssel Dr.Skriba Eszterrel kapcsolatban.

Adatfeldolgozó: ld.fent.

Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szabályozott időtartamban.

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés, törlést nem kérhet a jogszabályban kötelezően meghatározott tárolási időn belül. (Felsorolás szerint: 1. Hozzáférés: Amennyiben igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét a drskribaeszter@gmail.hu email címen írásban jelezheti, a Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes. 2. Helyesbítés: Regisztrációs adatait lehetősége van módosítani. Ezt megteheti a drskribaeszter@gmail.com oldalon írásban, vagy a rendelési időben személyesen.  3. Törlés: Nem kérheti adatainak törlését, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul (szerződéses alapon egészségügyi ellátás). Ilyen jogalapú adatkezelési folyamatot a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk. 4. Korlátozás: Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket. 5. Adathordozhatóság: Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. 6. Tiltakozás: Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) jogalapon végezzük adatainak kezelését.)

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes
a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Panaszkezelés: drskribaeszter@gmail.com, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal, www.naih.hu

SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: pénzügyi elszámolás, számlaadás

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség

Érintettek kategóriái: páciensek

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • lakcím
 • EP adatok
 • biztosítók
 • email cím

A személyes adatok címzettje: NAV, NEAK, EP, biztosítók

Adatfeldolgozó:

 • számlázz.hu
 • Kovácsné Kósa Andrea EV. info@konyveles1.hu

Adatkezelés tervezett időtartama: jogszabályban meghatározottak szerint

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés

Panaszkezelés: drskribaeszter@gmail.com, NAV

Munkavállalói adatok kezelése

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: munkaszerződés

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség

Érintettek kategóriái: munkavállaló, ill. már nem aktív,előző munkavállalók

Kezelt személyes adatok: név, cím,  szül, anyja neve, adószám

A személyes adatok címzettje: könyvelő, NAV,

Adatfeldolgozó: Kovácsné Kósa Andrea EV. info@konyveles1.hu

Adatkezelés tervezett időtartama: jogszabályban meghatározottak szerint

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés, törlés.

Panaszkezelés: drskribaeszter@gmail.com, NAV

nem időpontkérésen alapuló megkeresés adatainak kezelése

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: páciensi igény, kérdések tisztázása

Adatkezelés jogalapja: szerződéses, jogi kötelezettség,

Érintettek kategóriái: munkavállaló, ill. már nem aktív,előző munkavállalók

Kezelt személyes adatok:

 • név
 • lakcím
 • születési adatok
 • anyja neve
 • TAJ szám
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • EP adatok

Adatkezelés tervezett időtartama: olvasás/válaszadás után azonnali törlés

Érintetti jogok: hozzáférés, helyesbítés, törlés

Panaszkezelés: drskribaeszter@gmail.com, NAIH